Algemene voorwaarden

1. Begrippen 

 • Fit-Biz: Fit-Biz 
 • Lid: diegene die zich aanmeldt voor een activiteit of dienst of producten afneemt. 
 • Trainer: diegene die de activiteit begeleidt. 
 • Open Gym: de ruimte en het materiaal t.b.v. het zelfstandig trainen. 
 • Activiteiten: training aangeboden door één van de trainers van Fit-Biz 
 • Producten: alle maaltijden, drankjes en/of andere goederen die via de webshop aangeboden worden. 
 • Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie Activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken, zal verzorgen. 
 • SportBit: het onlinesysteem inclusief de SportBit manager app waarmee Fit-Biz Activiteiten, deelnemersaantallen, locaties en trainingstijdstippen plant en Producten verkoopt. De SportBit manager app is vindbaar in de App store en Play store en de webversie is vindbaar op https://fit-biz.sportbitapp.nl 
 • Periode: de periode van vier weken waarbinnen de Activiteiten moeten worden gepland. De huidige en volgende periode wordt, na aanmelding, weergegeven in SportBit. 

2. Toepasselijk recht 

2.1. Zodra u een Intro les afneemt, geregistreerd bent en/of een product of dienst afneemt via SportBit, wordt u Lid van Fit-Biz. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Lid en op alle Activiteiten en Producten die Fit-Biz aanbiedt. 

2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Fit-Biz. 

2.3. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

2.4. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de regio. 

3. Wijzigingen 

Fit-Biz is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Fit-Biz zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Fit-Biz te zijn ontvangen. 

4. Aansprakelijkheid & Deelname Activiteiten 

4.1 Deelname aan een Activiteit geschiedt geheel op eigen risico. Fit-Biz stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere schade die het Lid oploopt tijdens of ten gevolge van een Activiteit. 

4.2 Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Fit-Biz niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens of in verband met de door Fit-Biz georganiseerde Activiteiten. 

4.3 Activiteiten kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, wordt geadviseerd eerst met de trainers te overleggen en indien nodig een arts te raadplegen. 

4.4 De trainers van Fit-Biz behouden zich het recht voor om naar zijn of haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan groepsactiviteiten voor het behoud vn de veiligheid van de deelnemer. 

4.5 Het Lid verklaart hierbij geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de Activiteiten van Fit-Biz. 

4.6 Fit-Biz behoudt zich het recht voor een Activiteit bij onvoldoende belangstelling/bezetting te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Activiteit worden afgelast. 

4.7 Fit-Biz heeft het recht het groepslesrooster te allen tijde te wijzigen om haar motiverende redenen. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht. 

4.8 Fit-Biz, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer die deelneemt aan een training. 

4.9 Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van haar medewerkers en trainers, is Fit-Biz niet aansprakelijk. 

4.10 Fit-Biz is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training. 

4.11 Fit-Biz is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. 

4.12 De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan. 

5. Lidmaatschap 

5.1. Het Lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap aangegaan wordt voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in SportBit vermelde ‘Startdatum abonnement’ of ‘Aanschafdatum rittenkaart’. 

5.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Fit-Biz worden overgedragen aan een derde, waarbij Fit-Biz het recht heeft administratiekosten in rekening te brengen. 

5.3. Fit-Biz behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. 

5.4. Aanmelden voor Fit-Biz dient via een intake bij één van de trainers te gaan en hieraan opvolgend dient men een rittenkaart aan te schaffen voor 2 lessen; een intro les en een normale les. Deelname aan de intro les en de normale les is verplicht om een lidmaatschap af te kunnen sluiten en zodoende aan een Activiteit te kunnen deelnemen. 

5.5 De intro les is een les waarin de belangrijkste basis bewegingen voorkomen en uitgeoefend worden alvorens men aan een reguliere les kan deelnemen. Deze intro les is voor iedereen verplicht, ongeacht het niveau van de deelnemer. 

5.6 Leden kunnen zich tot de in de app aangegeven tijd voor aanvang van een Activiteit in- of uitschrijven. Bij niet of niet op tijd annuleren wordt de Activiteit in rekening gebracht of afgeschreven van de rittenkaart. 

6. Overmacht, ziekte, vakanties en feestdagen 

6.1 Fit-Biz is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst indien Fit-Biz daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die aan Fit-Biz niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer aanvaarde beginselen is toe te rekenen. 

6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, mede begrepen: (burger)oorlog en dreiging van (burger)oorlog, natuurrampen, stakingen, bovenmatig ziekteverzuim of ziekte van het personeel of door Fit-Biz ingeschakelde derden, epidemieën, pandemieën, brand, overstroming, stroomstoringen, overheidsmaatregelen, wanprestatie van toeleveranciers of ingeschakelde derden, wanprestatie of overmacht van toeleveranciers zoals waardoor Fit-Biz niet (meer) aan haar verplichtingen jegens de Deelnemers kan voldoen alsmede alle van buiten komende al dan niet voorzienbare oorzaken die buiten de macht van Fit-Biz liggen maar waardoor Fit-Biz niet in staat is haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 

6.3 In geval van overmacht spant Fit-Biz zich in om de Overeenkomst op een andere manier na te komen. De deelnemer zal hiertoe alle instructies van Fit-Biz opvolgen. 

6.4 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Fit-Biz en de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, indien de periode langer duurt dan twee (2) maanden is zowel Fit-Biz als de Deelnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de in lid 7 van artikel 3 genoemde opzegtermijn. 

6.5 Bij ziekte en/of vakantie van (één van) de trainer(s) kan het geldende rooster met activiteiten aangepast worden. Het kan voorkomen dat events worden afgelast of samengevoegd. Dit is in het geldende tarief verwerkt en er kan geen aanspraak op restitutie o.i.d. gemaakt worden. Te allen tijde zal geprobeerd worden om een vervangende trainer te regelen, echter indien dit niet mogelijk is zal de activiteit vervallen. 

6.6 Op onderstaande algemene erkende feestdagen gaan de Activiteiten niet door. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht daar dit in het geldende tarief verwerkt is. 

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • 1ste en 2de paasdag
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Bevrijdingsdag (lustrumjaren)
 • 1ste en 2de pinksterdag
 • 1ste en 2de kerstdag
 • Oudejaarsdag 

7. Bedenktijd consumenten 

7.1 Een Consument (de Deelnemer die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) heeft het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden gedurende een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag volgende op die van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

7.2 Indien een Consument tijdens deze bedenktijd op eigen verzoek gebruik maakt van de diensten van Fit-Biz en vervolgens een beroep doet op zijn herroepingsrecht, is de Consument aan Fit-Biz een evenredige vergoeding verschuldigd over de periode dat hij gebruik heeft gemaakt van de Diensten. 

7.3 De consument kan Fit-Biz op de hoogte stellen van het gebruik van zijn herroepingsrecht door een schriftelijk verzoek in te dienen. 

8. Ontbinding en opzegging abonnement 

8.1 Fit-Biz is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als het Lid niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. 

8.2 Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid dient via Sportbit te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. De Overeenkomst heeft een minimale looptijd van drie maanden. 

9. Prijzen, prijswijziging en betaling 

9.1. Het verschuldigde lidmaatschapsbedrag zal Fit-Biz iedere maand automatisch incasseren. Het machtigingsformulier zal het Lid tijdig aan Fit-Biz doen toekomen of kan digitaal in de app worden ondertekend. Indien om wat voor reden dan ook geen 

mogelijkheid is tot automatische incasso, is Fit-Biz gerechtigd het Lid de toegang tot de Activiteit te weigeren totdat het Lid aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. In dat geval wordt de duur van de Overeenkomst niet met de duur van de opschorting verlengd. 

9.2.Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen. 

9.3. Fit-Biz heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De actuele prijzen zijn altijd de geldende prijzen en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Fit-Biz. 

9.4. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Deelnemer het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van de verhoging door Fit-Biz te ontbinden. 

9.5. Een lidmaatschap wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 26e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. 

9.6. Een overeenkomst anders dan een lidmaatschap dient vooraf ineens te worden betaald. 

9.7. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via automatisch incasso of via de webshop van Fit-Biz. 

9.8. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt een herinnering gestuurd. Indien hier niet op gereageerd wordt en er geen betaling volgt wordt er EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven. 

9.9. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die Fit-Biz of een door Fit-Biz ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan Fit-Biz verschuldigd is, aan Fit-Biz verschuldigd. 

9.10. Fit-Biz heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

10. Opschorting (pauzeren/tijdelijk stopzetten) 

10.1. Alleen in geval van een langdurige ziekte, blessure, of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Fit-Biz het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Op eerste verzoek van Fit-Biz overlegt het Lid schriftelijke bewijsstukken. 

10.2. Voor eventuele pauzeringen dient men te allen tijde een schriftelijk verzoek met volledige uitleg van reden tot pauzering van lidmaatschap in te dienen. 

10.3. Een schriftelijk verzoek dient te allen tijde minimaal 14 dagen voorafgaand aan de te pauzeren maand ingediend te worden. 

10.4. Opschorting van het Lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. 

10.5. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting. De eerste termijn wordt mogelijk nog geïncasseerd en het bedrag zal dan bij her-activatie van het lidmaatschap worden verrekend. Het is in geen geval een wijze om de betalingsverplichting uit te stellen. 

10.6. Fit-Biz behoudt te allen tijde het recht om een verzoek af te wijzen zonder opgaaf van reden. 

11. Personal Training 

11.1. De trainer bepaalt in overleg met de deelnemer één of meerdere vaste tijdstippen in de week waarop de activiteit plaatsvindt. 

11.2. Het Lid reserveert d.m.v. zijn/haar personal training abonnement één of meerdere uren in de agenda van een trainer. Personal Training omvat ook op verzoek van het Lid: meten, wegen, testen, coaching en eventueel het maken van trainings- en voedingsschema’s. Mocht het Lid extra tijd wensen dan zullen hiervoor in overleg extra kosten voor in rekening gebracht worden. 

11.3. Bij verhindering dient het Lid zich minimaal 24 uur voor aanvangstijdstip van de geplande Activiteit telefonisch af te melden bij de betreffende trainer. Bij een personal trainingsabonnement blijft de betalingsverplichting ook bij tijdige annulering onverminderd van kracht, maar kan uitsluitend ter beoordeling van Fit-Biz een alternatief trainingsmoment worden aangeboden. Bij een personal trainingsrittenkaart blijft het tegoed behouden bij het tijdig afmelden. 

11.4 Bij het afmelden van 1 deelnemer van een DUO Personal Training blijft het geldende DUO Personal Training tarief van kracht, er is immers tijd en ruimte en materiaal gereserveerd in het rooster en de locatie waarop geen andere activiteit kan worden uitgevoerd. 

12. Verplichting Lid/Deelnemer 

12.1. Het Lid is bekend met de door Fit-Biz gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de studio. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven. 

12.2. Fit-Biz kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. 

12.3 . Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Fit-Biz. 

12.4. De Deelnemer dient de aanwijzingen van Fit-Biz c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. 

12.5. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Deelnemer niet bekend is. Indien de Deelnemer niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Fit-Biz kenbaar te maken, zodat Fit-Biz uitleg kan geven. 

12.6. Het is de Deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

12.7. Het is de Deelnemer niet toegestaan te roken in de door Fit-Biz beschikbaar gestelde fitnessruimtes. 

12.8. De Deelnemer dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekening- nummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Fit-Biz mede te delen. 

13. Open Gym 

13.1. Zelfstandig trainen is voor eigen risico. Bij het gebruik maken van de open gym, naast de Activiteiten, worden er geen adviezen gegeven door de eventuele aanwezige trainers. Zelfstandig trainen betekent dat er geen trainers van Fit-Biz beschikbaar zijn. 

13.2. Tijdens het zelfstandig trainen is het Lid verplicht om zijn of haar mobiele telefoon mee te nemen waarvan het nummer bekend is bij Fit-Biz zodat bij calamiteiten door Fit-Biz contact opgenomen kan worden met het Lid en het Lid andersom contact op kan nemen met Fit-Biz op het calamiteitennummer zoals opgenomen in de huisregels van Fit-Biz. 

13.3. Het meenemen van ‘niet leden’ is zonder voorafgaande toestemming van Fit-Biz niet toegestaan. 

13.4. Zelfstandig trainen is alleen mogelijk op vooraf bepaalde dagen en tijdstippen en zal nimmer voorrang hebben op welke wijze dan ook op Personal Training en Group Training. 

13.5. De bestaande huisregels blijven bij zelfstandig trainen van toepassing. 

13.6. Het aantal benodigde credits om zelfstandig te trainen is 1 credit per uur. 

13.7. Een ieder heeft per dag een gebruiksmaximum van 2 uur (tegen betaling van 1 credit per uur) van de open gym. 

14. Cameratoezicht/Beeldopnamen 

14.1. In de vestiging van Fit-Biz vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemers en het waarborgen van de veiligheid van Deelnemers en personeel. Bij misdragingen worden deze beelden, indien noodzakelijk, gebruikt dan wel ter beschikking gesteld aan opsporingsdiensten. Verdere informatie over het cameratoezicht is opgenomen in de privacy statement/verklaring die op de Website of bij het inschrijven kan worden geraadpleegd. 

14.2. Tijdens je aanwezigheid in Fit-Biz kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. 

14.3. De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden aan Fit-Biz ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen welke schriftelijk is bevestigd. 

14.4. Indien een Lid schade toebrengt aan eigendommen van Fit-Biz, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening gebracht worden aan het Lid. Hierbij heeft Fit-Biz tevens het recht om per direct het Lidmaatschap te beëindigen, indien de schade het gevolg is van abnormaal gebruik. De abonnementskosten lopen door tot het moment dat het lidmaatschap zou zijn beëindigd bij normale opzegging zoals bedoeld in artikel 8 lid 2. 

14.5. Door aanvinken van deze voorwaarden tijdens het registratieproces (wat verplicht is om een abonnement af te kunnen sluiten) stemt het Lid in met bovenstaande voorwaarden. 

15. Tussentijdse wijzigingen 

2.2. Fit-Biz kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. 

2.3. Fit-Biz zal de voorgenomen wijzigingen minimaal twee (2) weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen, tenzij dergelijke wijzigingen redelijkerwijs niet zo lang van tevoren kunnen worden aangekondigd. 

2.4. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Deelnemer heeft de Deelnemer gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het lidmaatschap met een opzegtermijn van één maand (1) te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. 

3. Klachten en geschillen 

3.2. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Fit-Biz zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Fit-Biz te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt dient schriftelijk ingediend te worden bij Fit-Biz onder vermelding van de omschrijving van de klacht. 

3.3. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen. 

3.4. Fit-Biz beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Fit-Biz verwacht langer tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan. 

3.5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 2.4. van deze Algemene Voorwaarden. 

Aanvullende voorwaarden 

INSCHRIJFSYSTEEM EN BELEID 

1. Een Deelnemer behoort zich aan de hieronder gestelde richtlijnen te houden. 

2. Een Deelnemer is verplicht om het boekingssysteem te gebruiken dat wordt gebruikt door Fit-Biz 

3. Een Deelnemer is verplicht om van tevoren een les te boeken om er zeker van te zijn dat er een plek voor hen beschikbaar is in de les. 

4. Een Deelnemer kan reguliere lessen vanaf twee (2) weken van tevoren online boeken. 

5. Een Deelnemer kan een les ten minste twee (2) uur voorafgaand aan de reguliere les annuleren of wijzigen om te voorkomen dat hij/zij wordt gedebiteerd of zijn/haar les credit verliest. 

6. Een Deelnemer van een (DUO Personal Training kan een les ten minste twaalf (12) uur voorafgaand aan de reguliere les annuleren of wijzigen om te voorkomen dat hij/zij wordt gedebiteerd of zijn/haar les credit verliest. 

7. Bij het annuleren en/of wijzigen van een les binnen de per event gestelde termijn, wordt de credit niet geretourneerd. 

8. Als een Deelnemer niet komt opdagen voor een geboekte les, wordt de credit niet geretourneerd. 

9. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT 

Tijdens een bezoek aan Fit-Biz dienen onderstaande huishoudelijke regels te allen tijde gevolgd te worden: 

 • Gebruik tijdens het trainen altijd een handdoek en leg deze op de trainingsapparatuur en oppervlaktes welke gebruikt worden tijdens je training.
 • Trainingsapparatuur (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Berg je waardevolle spullen, jassen, tassen of andere kledingstukken op in de daarvoor bestemde lockers en neem het niet mee naar de trainingsruimtes.
 • Draag correcte en veilige sportkleding en gebruik goede en schone binnensportschoenen.
 • Bellen is niet toegestaan in de trainingsruimtes.
 • Etenswaren zijn alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen chill area
 • Gebruik in de trainingsruimtes afsluitbare drinkbekers (bidons).
 • Val andere sporters niet lastig.
 • Het gebruik van en de handel in verdovende middelen is verboden.
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
 • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij je dringend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je aan de slag gaat.
 • Het is toegestaan om gewichten te ‘dumpen’ of ‘droppen’(laten vallen), echter zeker niet altijd nodig. Voor behoud van de vloer en het materiaal verzoeken we de deelnemer om hier rekening mee te houden. Barbells met minder dan 10kg schijven aan weerszijden mogen te alle tijde NIET gedropt worden daar het de barbells en schijven ernstig beschadigt. Fit-Biz behoudt zich het recht voor een deelnemer hierop aan te spreken dal wel aansprakelijk te stellen voor eventuele aangebrachte schade. 

Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. 

Fit-Biz Algemene voorwaarden 2022-V01

Kadeplein 2
4703 GB Roosendaal

+31 (0)6 45 49 40 36
info@fit-biz.nl

© 2023 Fit-Biz

Bel mij terug